Pages Menu
Categories Menu
הבנק הבינלאומי הראשון

הבנק הבינלאומי הראשון

"מחלקת ההדרכה מבקשת להודות לך, נוגה, ולהביע את הערכתה על יכולותיך הגבוהות בבניית שני קורסים משמעותיים בחיי הארגון. עבודתך הברוכה נושאית את הפירות המיוחלים עד עצם היום הזה ועל כך נתונה תודתנו הרבה".

תגובות

תגובות

Call Now Button